Városlista
2022. augusztus 11, csütörtök - Zsuzsanna

Hírek

2021. Augusztus 31. 10:03, kedd | Helyi
Forrás: esztergom.hu

Mi történt a múlt pénteki rendkívüli testületi ülésen?

 Mi történt a múlt pénteki rendkívüli testületi ülésen?

Hernádi Ádám polgármester 2021. augusztus 27-re rendkívüli képviselő-testületi ülésre hívta össze az esztergomi képviselőket. A kiküldött meghívóban 17 napirendi pont megtárgyalása szerepelt.

Az ülésen Bánhidy András, Kovács Tamás, dr. Révfalvi Gergely és Torma László képviselők nem jelentek meg.

A meghívóban szereplő napirendi pontok közül a 17-est, a „Döntés az Esztergom 17473 hrsz.-ú, természetben a Kossuth Lajos utca 38/B. épület felújítás kapcsán a 17473/A/3 albetéten nyilvántartott ingatlan tulajdonosaival történő egyezségi megállapodásról” tárgyút a testület levette a napirendről.

A nyilvános ülés első tárgyalt témája a Esztergom Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló önkormányzati rendelet módosítása volt, amelyre a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában megvalósuló „Budapest-Esztergom vasútállomás P+R parkolók kapacitásfejlesztése tárgyú projekt miatt került napirendre. A beruházás ugyanis érinti Esztergom közigazgatási területét: a területek igénybevételi, illetve átminősítési igénye miatt szükségessé vált a HÉSZ módosítása. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy támogatja módosítást.

A második napirendi pont témája a volt Granvisus /Szemüvegkeretgyár értékesítéséről szólt.
Az Önkormányzat értékesíteni kívánta a Simor János utca 41. szvolt szemüvegkeretgyári ingatlanokat, mivel azok kötelező feladat ellátásához nem szükségesek, és az Önkormányzat nem kívánja azokat más módon sem hasznosítani. Az értékesítésre nyilvános versenytárgyalást írtak ki, amelyet a Képviselő-testület érvényesnek és eredményesnek nyilvánított. A versenytárgyalás nyertese az EGOM PLAZA Ingatlanforgalmazó és Építőipari Kft. lett, így 95.000.000, - Ft + Áfa vételáron a Kft. veheti meg az ingatlant, annak a 2021. május 4-én kelt egyezségi megállapodásban foglaltak figyelembe vételével, miszerint amennyiben a versenytárgyalás nyertese az EGOM PLAZA Kft. lesz, úgy a kialakult vételárba beszámítják az Önkormányzat EGOM PLAZA Kft. felé fennálló, bírósági ítéletekben megállapított, lejárt földhasználati díj (77.299.890 Ft), késedelmi kamat és perköltség (2.511.409 Ft) jogcímén fennálló tartozását.

A testület ezt követően, a következő napirendi pont tárgyalásakor eredménytelennek nyilvánította az Önkormányzat által a Dobogókői úton található KECS laktanyára kiírt versenytárgyalást.

A következő megtárgyalandó pont a Táncsics Mihály utca 6. szám alatt található teremgarázzsal volt kapcsolatos. Az ott szükséges elvégzendő felújítási munkákat - a statikai megerősítés, életvédelmi rendszer felújítása és a kényelmi elemek kivitelezése - az Önkormányzatnak 2021. augusztus 31-ig kellett volna elvégeznie a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött szerződés értelmében. A teremgarázs statikai megerősítése és az életvédelmi rendszer felújítása elkészült, de a kényelmi elemek kivitelezési munkáit végző TRAVERZ Kft. jelezte, hogy a cserélendő liftek üzembehelyezését a szerződésben vállalt határidőre nem tudja befejezni, ezért az Önkormányzat kérelmet nyújtott be az MNV Zrt.-hez a határidő 2021. november 15-re történő módosítására. A Képviselő-testület a szerződés módosítását elfogadta és megszavazta.

Az ülés a vargyasi kastéllyal kapcsolatos döntéssel folytatódott. Az Önkormányzat és az S.C. Esztergom S.R.L. 2016-ban használati szerződést kötött, amely alapján az S.C. Esztergom S.R.L. (a vargyasi kastély ügyintézésére és gondnokságára még 2005-ben alapított cég) ingyenesen használatában tartotta Esztergom Város Önkormányzata tulajdonában álló Kovászna megyében, Vargyas községben lévő Daniel-kastélyt. Tekintettel arra, hogy az ingatlan hasznosítása Esztergomból közvetlenül nem oldható meg, a testület úgy döntött, hogy továbbra is indokolt a szerződés fenntartása egy helyi céggel.

A hatos napirend a szelektív hulladékgyűjtő szigetek megszüntetéséről szólt. Az elmúlt évek tapasztalati alapján a szelektív-hulladékgyűjtő szigeteken belül és mellett a nem szelektíven kezelhető, illegálisan lerakott hulladék mennyisége folyamatosan nő. Ezek elszállítását a Vertikál Zrt. nem köteles elszállítani, így a területek rendbetételét az Önkormányzatnak kell finanszíroznia. Mivel a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtő edények kiosztása nagyrészt megtörtént és az Önkormányzat egyeztetett a Vertikál Nonprofit Zrt.-vel arról, hogy a szolgáltatást teljeskörűen kiterjesztik a tömbházakban, lakótelepeken és társasházakban élők részére, a testület úgy döntött, hogy megszünteti a közterületen található szelektív gyűjtőszigeteket. A műanyag, papír és üveg hulladék szelektív gyűjtésének biztosítására az Esztergom, Árok utca 44. számú ingatlanon szelektív hulladékgyűjtő pont létrehozásáról is döntöttek, ahol felügyelt és őrzött körülmények között lesz mód a hulladék szelektív elhelyezésére.

A következőkben a Hungast Esztergom Zrt. ajánlatáról tárgyalt a testület. A Zrt. biztosítja az Esztergom közigazgatási területén működő, állami fenntartású nevelési és közoktatási intézményekben a gyermekek közétkeztetését az Önkormányzattal kötött vállalkozási szerződés alapján. A Hungast Zrt. 7%-os áremelésre tett javaslatot. Mivel a vállalkozó a kérelmében nem jelölt meg az emelésre okot adó jogszabályváltozásokat, az előterjesztésben az szerepelt, hogy a Képviselő-testület csak a vállalkozási szerződésben rögzített, a KSH hivatalosan közzétett fogyasztói árindex adatai alapján számított 5,21%-os emeléshez járuljon hozzá.
Cserép János képviselő módosító indítványt nyújtott be arról, hogy „fogadjuk el a szolgáltató javaslatát a 7%-os emelést”. A Képviselő-testület Cserép János képviselő módosító indítványát 3 igen és 8 nem szavazattal elutasította. Az előterjesztésben szereplő 5,21%-os eredeti javaslatot fogadta el a Testület 9 igen és 2 tartózkodás mellett.

A következő napirendi pontban a Képviselő-testület tudomásul vette, hogy dr. Torkos Ágnes Erzsébet gyermekorvos 2021. augusztus 31. napjával felmondja helyettesítő iskolaorvosi beosztásáról szóló szerződését az ESZC Géza Fejedelem Technikum és Szakképző Iskola tekintetében.

2018-ban a Képviselő-testület valamennyi, az Önkormányzattal feladatellátási szerződésben álló orvosa (gyermek-, felnőtt-, fogorvos és iskolaorvos) számára 1.000.000 Ft támogatást nyújtott, amelyet felújításra, eszközvásárlásra, rezsiköltségre használhattak fel. Most a Képviselő-testület Dr. Pataki Zoltán, a 7. sz. felnőtt háziorvosi körzetet ellátó háziorvos részére döntött 1.000.000 Ft támogatás nyújtásáról.

Az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány a hagyományokhoz híven az idei évben is megrendezi a Meseösvény családi programot, mely kisgyermekeknek és családoknak szóló játékos meséket megelevenítő ingyenes program. A Képviselő-testület a rendezvényt 100.000 Ft-tal támogatja.

A 11-es napirendi pont a Máltai Játszótér fejlesztéséről szólt. A Szerencsejáték Zrt. a „A játék összeköt” program keretében felajánlotta Esztergom Város Önkormányzatának, hogy a Kőrösy László utca 14. szám alatt (volt Máltai játszótér) található területen befogadó játszóteret létesít tekintettel arra, hogy a Szerencsejáték Zrt. kiemelt társadalmi felelősségvállalási ügyének tartja a fogyatékossággal élő gyermekek társadalmi integrációját. A Képviselő-testület a Szerencsejáték Zrt. felajánlását elfogadta, és kötelezettséget vállalt arra, hogy a megépített játszóteret tulajdonába veszi, a jövőben üzemelteti és karbantartja.

Esztergom Város Önkormányzata, a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt., az Esztergom Birkózó Sportegyesület és az Esztergomi Tankerületi Központ között Együttműködési megállapodás jött létre a BMSK és az Egyesület által biztosított forrás terhére a Wesselényi u 40-42. alatti ingatlanon megvalósítandó Esztergomi BSE meglévő épületrész átépítésével kapcsolatban. További megállapodás keretében az ingatlanon működő Meszlényi Zoltán Katolikus Általános Iskola (korábban Arany János Ált. Isk.) fenntartói jogát az Esztergomi Tankerületi Központ 2020 szeptember 1-től átadta az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága (EKIF) részére, ezért 2020. december 8-án az együttműködési megállapodás átruházásáról született megállapodás a szerződő felek között. A Képviselő-testület most úgy módosította a megállapodást, hogy többletforrás került benne feltüntetésre, és az üzemeltetésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza, ami az esetleges tulajdonváltás esetén az Önkormányzatról az EKIF-re száll.

A Képviselő-testület ezután zárt ülésen tárgyalt a Strigonium Zrt. vezérigazgatójának megválasztásáról és a cég Alapító Okiratának módosításáról, a Gran Parkoló Kft. ügyvezetői pozíciójának betöltéséről és a cég Alapító Okiratának módosításáról, valamint bérleti díj tartozás elengedéséről. A Strigonium Zrt. és a Gran Parkoló Kft. élére a testület Lamperth Ádámot választotta meg.

A zárt ülést követően a Képviselők ismét nyílt ülésen folytatták a munkát. Vigh László lemondott a Strigonium Zrt. tulajdonában lévő gazdasági társaságokban betöltött felügyelőbizottsági tagságáról. Helyére a Képviselő-testület Kovács Tamást választotta meg. Változás történt a cégek könyvvizsgálatát végző szervezet feladatellátásának határidejében is. Ezen változások miatt a Testület módosította a cégek Alapító Okiratát.

Ezek érdekelhetnek még

2022. Augusztus 03. 10:23, szerda | Helyi

FARKAS NOÉMI: NEMIGEN…

Farkas Noémi képzőművész nemigen… című kiállítását 2022. augusztus 5-én nyitja meg az Eurohíd Alapítvány a Kapcsolatok Házában.

2022. Július 22. 16:02, péntek | Helyi

Tovább építkezik a Richter

A Richter Gedeon Nyrt. dorogi fióktelepén jelenleg a Szteroid üzem részleges felújítása, valamint a hármas porta építése zajlik.

2022. Július 22. 07:00, péntek | Helyi

Újabb három majomhimlős esetet igazoltak Magyarországon

Újabb három majomhimlős esetet igazoltak Magyarországon, ezzel 33-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) csütörtökön az MTI-vel.

2022. Július 20. 10:06, szerda | Helyi

Bordélyházakat üzemeltetett Komáromban

A Komáromi Járási Ügyészség épület rendelkezésére bocsátásával elkövetett prostitúció elősegítésének bűntette és más bűncselekmény miatt vádat emelt egy nő ellen.