Városlista
2024. június 25, kedd - Vilmos

Hírek

2020. Szeptember 18. 11:58, péntek | Helyi
Forrás: infoesztergom.hu/Fotók: facebook.com/HernadiAdam2019, esztergom.hu

Kitüntetés-átadással kezdődött a testületi ülés

Kitüntetés-átadással kezdődött a testületi ülés

Szeptember 17-én tartotta meg Esztergom képviselő-testülete a munkatervében szereplő soron következő ülését, amelyet Hernádi Ádám polgármester hivatalos távollétében Erős Gábor alpolgármester vezetett.

Az ülésen nem vett részt Kovács Tamás és Révfalvi Gergely képviselő.

A napirend elfogadása előtt került sor a képviselő-testület által adományozott Dr. Gönczy Béla-díj az „Esztergomi Gyógyításért” kitüntetések átadására. Az idén Esztergom lakosságának egészségvédelme és gyógyításában betöltött meghatározó szerepe, és kimagasló orvostevékenysége elismeréseként Zámbori János nőgyógyász főorvos és Ámon György fogorvos főorvos részesült a kitüntetésben. Zámbori János tevékenységét Kanász Gábor, a Vaszary Kolos Korház főigazgató főorvosa, míg Ámon György tevékenységét Tordainé Vida Katalin képviselő, a Közjóléti, Egészségügyi és Nemzetiségi Bizottság elnöke méltatta. A díjakat Erős Gábor alpolgármester és Tordainé Vida Katalin képviselő adta át.
A kitüntetések átadását követően a képviselő-testület elfogadta a meghívóban leírtak szerint az ülés napirendjét.Az ülés első napirendi pontjában Debreczeni István rendőr alezredes, tanácsos, kapitányságvezető Esztergom közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2019. évi beszámolóját hallgatta meg. A képviselők kérdéseire (parkolási helyzet, hajléktalanok ügye, kamera rendszer, forgalmi rend, stb.) adott válaszadást követően a Képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírja, hogy a képviselő-testületnek hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban kell rögzítenie. Ennek megfelelően elkészült az Önkormányzat 2020-2025. időszakra szóló Gazdasági Programja, amelyet megtárgyalt, és 8 igen, 2 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadott a képviselő-testület.

A város forgalmi és parkolási rendjéről szóló rendeletet az ügymenet gyorsítása érdekében úgy módosította a testület, hogy ezután a közút forgalmi rendjét átruházott hatáskörben a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Kulturális Bizottság alakíthatja ki.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény és a természetvédelemről szóló törvény 2021. január 1-jén hatályba lépő új rendelkezései szerint megszűnik az önkormányzatok rendeletalkotási joga az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokra (ezeket a továbbiakban törvény szabályozza). A köztisztaságról és a zöldfelületek használatáról szóló új rendelet szabályozza többek között az ingatlanok, közterületek, valamint a vízelvezető árkok tisztántartásának szabályait, a zöldfelületek használatának és a közterületen lévő fák kivágatásának eljárási rendjét.

Szintén a jogszabályi környezet változása miatt felül kellett vizsgálni a helyi közművelődésről szóló rendeletet. A most megalkotott új rendelet a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek, sajátosságok és hagyományok alapján aktualizálta az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és mértékét. Meghatározta az önkormányzat által támogatott közművelődési tevékenységeket és azok támogatásának módját.

Ezután a Szent István Strandfürdő igazgatói pályázatával kapcsolatos szakmai bíráló bizottság tagjait választották meg. A bizottság tagja lett: Molnár Tamás, olimpiai bajnok vízilabdázó, a Magyar Vízilabda Szövetség alelnöke, Tóth Dávid világbajnok magyar kajakozó, Szerencsés Tamás, a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság külsős bizottsági tagja, az Esztergom Város Diáksportjáért Egyesület elnöke, Láng István, az Esztergomi Úszó Klub Sportegyesület elnöke, az Árpád-házi Szent Erzsébet Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium testnevelője és Szekeres János, az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium nyugalmazott testnevelő szakos tanára.

A képviselők a következőkben elfogadták a kilenc önkormányzati fenntartású óvoda 2019/20-as nevelési évre vonatkozó beszámolóját, majd az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2020. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolót.

A testület úgy döntött, hogy kilép az Esztergom és Térsége Turisztikai Egyesületből, mivel az elmúlt évek tapasztalatai alapján az Egyesület működése nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.A hivatalban a jogszabályoknak megfelelően folyik a lakosságot is érintő közterületnév, házszám, illetve címhelyek felülvizsgálata, azok helyszíni felmérése és a címkezelési eljárások előkészítése. A mostani ülésen a képviselők a 11475/4 hrsz.-ú, eddig el nem nevezett közterületnek a Panoráma utca nevet adták. A jelenlegi nyilvántartásban „Matyasovszky utca” elnevezésű közterületet a régi családnévnek megfelelően Mattyasovszky utcára nevezték. Ezen kívül a földügyi adatbázis javításához korábban már elnevezett közterületekhez helyrajzi számot rendeltek, illetve helyrajzi számmal nem rendelkező egyes közterületek elnevezését erősítették meg.

2020. augusztus 14-én az Innovációs- és Technológiai Minisztériummal együtt Hernádi Ádám polgármester kinyilvánította azon együttműködési szándékát, hogy Esztergom legyen helyszíne annak a mintaprojektnek, amely elektromos autóbuszok közös tesztelését és a tapasztalatok széleskörű megosztását teszi lehetővé. A Mintaprojektben való részvétel lehetőséget biztosít arra, hogy az eddigi környezetszennyező autóbusz állomány helyett új, korszerű, elektromos autóbuszokkal szállítsuk városunk polgárait. A testület úgy döntött, hogy részt vesz a Zöld Busz Programban és az azt előkészítő, 2020. október 1-jén induló és 2021. szeptember 30-ig tartó Zöld Busz Mintaprojektben, amelyre önkormányzatunk 56 millió forint támogatásban részesül. Az összeg a következő költségekre fordíthat: elektromos buszok töltésére alkalmas legalább 1 db nagyteljesítményű (legalább 100 kW) töltőállomás kivitelezése; járművek menetrendi fordákba történő beillesztése, buszgyártói költségek, kommunikációs és marketing kampányok, elektromos buszokhoz kapcsolódó szakmai oktatások. A mintaprojekt során beszerzett eszközök önkormányzatunk tulajdonába kerülnek. A mintaprojekt keretében üzemeltetett autóbuszok igénybevétele a lakosság számára ingyenes lesz.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. összeállította a Gördülő Fejlesztési Terv felújítás – pótlás tervrészét a 2021-2035. tervezési időszakra. A képviselő-testület, mint véleményező, megadta a tervrészhez a hozzájáruló nyilatkozatát.

Az önkormányzatnak lehetősége van egyes településfejlesztési célok megvalósítása érdekében egy úgynevezett településrendezési szerződés megkötésére az érintett telek tulajdonosával, illetve a telken beruházni szándékozóval. Az önkormányzat a településrendezési cél megvalósításának előfeltételéből, illetve következményéből fakadó költségek és egyéb ráfordítások vállalásának módját a tulajdonos és az önkormányzat között kötött településrendezési szerződésben kívánja rögzíteni a tervezett belterületbe vonással, telekcsoport újraosztással, továbbá út- és közmű hozzájárulással érintett ingatlanok esetében. Az érintett ingatlanok köréből beérkezett három kérelemre vonatkozóan döntött a képviselő-testület településrendezési szerződések megkötéséről.

Esztergom önkormányzata és a CIB Bank Zrt. között 2020. október 31-ig bérleti szerződés él a Széchenyi tér 24-26. szám alatt lévő 257 m2 alapterületű ingatlanra vonatkozóan. A Képviselő-testület a CIB Bank kérésére a bérleti jogviszonyt további 3 évre, 2023. október 31. napjáig meghosszabbította.

Az Esztergomi Arany János Általános Iskola fenntartói jogát az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága átvette. A fenntartói jog átadása miatt az Esztergomi Tankerületi Központtal korábban kötött vagyonkezelői szerződést a megváltozott helyzetnek megfelelően módosította a képviselő-testület.
A testület hozzájárult ahhoz, hogy az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány a Bottyán J. u. 3. sz. alatt található Gadányi termet két alkalommal térítésmentesen használja képzései megtartására.

Az Esztergomi Kolping Katolikus Középiskolában lévő iskola-egészségügyi orvosi ellátást jelenleg helyettesítéssel működtetető DR. ÚJVÁRI Házi Gyermekorvosi Bt. kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, miszerint egyéb ok miatt a további helyettesítést nem tudja vállalni. Az ellátás biztosítása, illetve folytonossága kapcsán maga helyett Jánosi Olivér gyermekorvos egyéni vállalkozót ajánlotta. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Jánosi Olivér gyermekorvossal 2020. október 1. napjával határozatlan időre feladatellátási szerződést köt.Baumann Marcell András háziorvos bejelentette, hogy a jelenleg helyettesítéssel ellátott 4. számú felnőtt háziorvosi körzetre (Esztergom-kertváros) vonatkozó egészségügyi feladatellátási szerződését felmondja. Örsi Krisztina kérelemmel fordult az önkormányzathoz, miszerint háziorvosként el kívánja látni a 4. sz. felnőtt háziorvosi körzetet 2021. január 1. napjától. A képviselő-testület előzetes szándéknyilatkozatot adott ki arról, hogy a Örsi Krisztina által képviselt Medico Egon Kft. egészségügyi szolgáltatóval a 4. sz. felnőtt háziorvosi körzet feladatellátására legalább 5 éves időtartamra vonatkozó szerződést köt. Az Esztergom-kertvárosi másik (9. sz.) felnőtt háziorvosi körzetet továbbra is Baumann Marcell András látja el.

Nagy József, mint a NAGY JÓZSEF Családorvosi Bt. képviselője bejelentette, hogy az esztergomi 7. számú felnőtt orvosi körzet (Bánomi lakótelep 35.) praxisjogát el szeretné eladni Pataki Zoltán részére, aki kérelemmel fordult az önkormányzathoz, miszerint egyéni vállalkozó háziorvosként el kívánja látni a 7. sz. felnőtt orvosi körzetet 2021. január 1. napjától, valamint a praxis jogosultságot meg kívánja vásárolni, így a 7. sz. praxis üzemeltetője lenne. A képviselő-testület előzetes szándéknyilatkozatot adott ki arról, hogy dr. Pataki Zoltán orvossal a 7. sz. felnőtt háziorvosi körzet feladatellátására legalább 5 éves időtartamra vonatkozó szerződést köt.

A nyílt ülés utolsó napirendi pontjában a testület a beérkezett bérbevételi kérelemre úgy döntött, hogy nem kívánja bérbe adni az Őrtorony u. 2. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant.

A képviselő-testület rövid szünet után zárt ülésen az aktuális peres és peren kívüli jogvitás ügyekről tárgyalt.

A nyílt képviselő-testületi ülés előterjesztései, a Gazdasági Program, a beszámolók, a rendelettervezetek a város honlapján tekinthetőek meg az alábbi linken:

Ezek érdekelhetnek még

2024. Június 21. 22:26, péntek | Helyi

Látványos tudományos műsorral készül a Richter a Múzeumok Éjszakájára

Június 22-én, szombaton a Múzeumok Éjszakáján a Duna Múzeumban lélegzetelállító tudományos show-t mutat be az esztergomi rendezvény támogatója, a Richter Gedeon Nyrt.

2024. Május 28. 19:52, kedd | Helyi

Tűzoltó gyereknapot rendezett a Richter

Immáron harmadik alkalommal rendeztek Richter Tűzoltó Gyereknapot Dorogon.

2024. Május 25. 08:00, szombat | Helyi

Kiütötte az Ajka Kristályt a Perutz

A pápai csapat a szezon utolsó idegenbeli mérkőzését Ajkán játszotta, ahol a házigazdákat magabiztosan, 6-1 arányban győzte le.

2024. Május 21. 17:21, kedd | Helyi

Jöjjön el gyermekével a Richter Tűzoltó Gyereknapra!

Május 25-én, szombaton immár harmadik alkalommal rendeznek interaktív gyereknapot a Richter Gedeon Nyrt. dorogi gyáregységének nagyparkolójában.